Regulamin

          Uchwała nr 1/2019 Zarządu Stowarzyszenia
         „Aktywnie w Pniewach” z dnia 29.01.2019 r.

Regulamin Stowarzyszenia „Aktywnie w Pniewach”

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie głównych ram funkcjonowania Stowarzyszenia biegowo-sportowego „Aktywnie w Pniewach”.
 2. Stowarzyszenie biegowo-sportowe „Aktywnie w Pniewach”, w skrócie „KBS AwP”, w dalszych postanowieniach regulaminu nazwane jest „Klubem”.
 3. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu.
 4. Celem Klubu jest stworzenie możliwie najlepszych warunków przygotowania jego członków do uczestnictwa w biegach masowych i propagowania wszelkich forma aktywności fizycznej.

II. Przywileje klubowicza

 1. Brania udziału we wspólnych treningach, obozach, szkoleniach i wykładach.
 2. Uzyskiwania wsparcia w dążeniu do swoich biegowych oraz treningowych celów od wszystkich klubowiczów.
 3. Szansy rozwoju swoich umiejętności i pasji.
 4. Dostępu do porad w dziedzinie biegania, treningu, aktywności fizycznej oraz treningu medycznego.
 5. Brania udziału wspólnie z Klubem w imprezach masowych.
 6. Z uzasadnionych przyczyn klubowicz ma możliwość zawieszenia swojego członkostwa w Klubie na okres od 3 miesięcy do roku. W okresie tym jest on zwolniony z uiszczania klubowych składek i zawieszony w prawach Członka Stowarzyszenia.

III. Zasady klubowicza

 1. Klubowicz powinien w miarę możliwości brać aktywny udział w życiu klubu, w szczególności poprzez:
 • udział we wspólnych biegach, treningach i imprezach sportowych;
 • godne reprezentowanie klubowych barw i dbanie o dobre imię klubu;
 • starty w zawodach, imprezach sportowych oraz biegach masowych itp. w klubowej odzieży;
 • udział w spotkaniach klubu odbywających się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
 • dbanie o sprzęt klubowy;
 • pomoc innym członkom klubu w wzajemnym doskonaleniu umiejętności;
 • korzystanie z koszulek klubowych podczas imprez masowych;
 • pomocy w organizowaniu biegów i imprez sportowych oraz wyjazdów klubowych.

2. Klubowicz zobowiązany jest do terminowego opłacania składki klubowej wynoszącej 100 zł za rok, wpłacanej do końca stycznia na klubowe konto. Pieniądze uiszczane na składki, przeznaczane będą m.in. na koszulki i sprzęt klubowy.

IV Reprezentowanie Klubu

 1. Istnieje możliwość reprezentowania klubu na zasadzie „reprezentanta”, „przedstawiciela” – wspomniany nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich, ani czynnego i regularnego uczestniczenia w życiu klubowym. Jedyny koszt jaki ponosi to zakup koszulki klubowej. W takim wypadku reprezentant ma prawo występować w koszulce na zawodach i imprezach masowych, a także wg jego uznania, oraz ma prawo przy zapisie na zawody, jako klub, który reprezentuje, wpisywać Klub biegowo-sportowy „Aktywnie w Pniewach”. Reprezentant nie wypełnia wniosku kierowanego do stowarzyszenia o przyjęcie go do stowarzyszenia. Wystarczy, że poinformuje słownie członków zarządu o swojej chęci przedstawicielstwa oraz opłaci koszt koszulki klubowej. Dla najaktywniejszych na zawodach masowych reprezentantów Stowarzyszenie uzurpuje sobie możliwość nagradzania, raz na pół roku w różnej formie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego regulaminu jest Statut Stowarzyszenia Aktywnie w Pniewach. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności ze Statutem. Zmian w treści regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.